Lecznice Stomatologiczna PW -Warszawa
WROCŁAWSKA 25, 22 638-29-42, 572 903 850
WROCŁAWSKA 7a, 22 638-29-42, 503 055 704
Stomatologia Bemowo, Stomatologia zachowawcza, Stomatologia dziecięca, Profilaktyka, Protetyka, Chirurgia, Periodontologia, Endodoncja, Ortodoncja,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych Pacjentów jest Lecznica Stomatologiczna PW Iwona Wójcicka Spółka Jawna, z siedzibą w  Warszawie, 01-493, ul. Wrocławska 7a, telefon – 226382942, e-mail – lecznicapw@gmail.com
   W Lecznicy Stomatologicznej PW powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD).
  Dane kontaktowe IOD:
  adres do korespondencji - ul. Wrocławska 7a, 01-493 Warszawa
  telefon - 505-146-385
  e-mail – iod.lecznicapw@gmail.com
 2. Dane będą przetwarzane wyłączenie do celów profilaktyki zdrowotnej i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO przez pracowników podlegających obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy art. 24 ust. 2 pkt1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz.417 z późn.zm.)
 3. Zakres przetwarzanych  (gromadzonych obowiązkowo) przez Lecznicę Stomatologiczną PW danych (stanowiących równocześnie dokumentację medyczną Pacjenta) wynika wprost z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. W szczególności dane mogą być udostępniane osobom i podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w trybie określonym w art. 27 tej ustawy.
 5. Dane Pacjentów będą przechowywane w Lecznicy Stomatologicznej PW - zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przez okres lat 20 z zachowaniem wyjątków przewidzianych w tym przepisie.
 6. Pacjentowi przysługują prawa określone w art. 15-16 oraz 18-19 RODO, w szczególności prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Dane osobowe Pacjentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub mającej na Pacjenta istotny wpływ, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Telefoniczne umawianie wizyt:

tel. stacjonarne:
22 638 29 42
22 861 50 00

tel. komórkowe:
503 055 704 Wrocławska 7A
572 903 850 Wrocławska 25
Informacje do przelewu:
Lecznica Stomatologiczna PW Iwona Wójcicka Spółka Jawna
01-493 Warszawa, ul. Wrocławska 7A
NR KONTA : 29 1240 2034 1111 0000 0308 1826
TYTUŁ PRZELEWU: USŁUGA STOMATOLOGICZNA
oraz IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA
Lecznica Stomatologiczna PW
WROCŁAWSKA 7a, Warszawa
Lecznica Stomatologiczna PW
WROCŁAWSKA 25, Warszawa
Usługi
Leczenie
RODO - ochrona danych osobowych Pacjentów
©1992-2024 Copyright Lecznica Stomatologiczna PW